CPR

Europejskie Rozporządzenie dotyczące zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (BauPVO/CPR)

Firma TKD KABEL GmbH stale dostosowuje swoją ofertę produktową do wymagań europejskiego rozporządzenia odnoszącego się do wyrobów budowlanych (CPR).
Od 1.07.2017 wszystkie istotne produkty TKD będą posiadały wymagane testy i certyfikaty zgodnie z przepisami rozporządzenia CPR.

Produkty zgodne z Europejskim Rozporządzeniem BauPVO/CPR
Zestawienie produktów objętych certyfikacją.

Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem BauPVO/CPRTutaj znajdziesz wszystkie dostępne deklaracje właściwości użytkowych (DoP - Declarations of Performance)

cpr.jpg

1.    Zastosowanie EN 50575

Przewody zasilające, sterownicze i komunikacyjne, na trwałe zainstalowane 
w budynkach, które przyczyniają się do podniesienia funkcjonalności budynków, podlegają rozporządzeniu Nr. UE 305/2011 (CPR - Europejskie Rozporządzenie dotyczące zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych).

Komentarz
Z dyrektywy zostają wyłączone:
- przewody windowe, kable instalowane wewnątrz maszyn i używane w systemach przemysłowych.
-  kable z funkcją podtrzymania prądowego (w czasie pożaru) takie jak NHXH E30 
i E90. Przewody te zostały sklasyfikowane osobno w innej normie zharmonizowanej.
Częściowa klasyfikacja i oznakowanie CE wg EN 50575 nie jest dopuszczalne. Nie są one zatem przedmiotem bieżącej implementacji rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych! 

Nie należy liczyć, że rozporządzenie znajdzie zastosowanie dla tych przewodów przed końcem 2017r.

Norma europejska EN 50575 klasyfikuje między innymi bezpieczeństwo pożarowe
dla zastosowanych przewodów. W odniesieniu do palności, ustanawia klasyfikacje przewodów na klasy palności (od A do F) oraz określa wymagania i procedury przeprowadzania testów i badań w odniesieniu do poszczególnych klas palności.

Typy kabli objęte niniejszą normą są uważane za wyroby budowlane w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych VO (UE) nr 305/2011 i muszą spełniać wymagania dotyczące dokumentacji i informacji określone w niniejszym dokumencie (np. Wydawanie deklaracji właściwości użytkowych).

2.    Klasyfikacja przewodów jako wyrobów budowlanych

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przewód, w rozumieniu rozporządzenia, stanowi produkt budowlany tylko wówczas, gdy nie można
go usunąć z budynku bez prac budowlanych. Dotyczy to w szczególności przewodów prowadzonych pod tynkiem lub w trwale zainstalowanych kanałach kablowych.

Przewody (w tym przewody do lamp, przewody do doprowadzania napięcia do maszyn 
i systemów itd.) podłączone za pomocą gniazd elektrycznych (zespołów) lub prostych połączeń śrubowych lub zaciskowych nie są uważane za produkty budowlane, a zatem nie
są objęte niniejszym rozporządzeniem. W przypadku tych przewodów nie znajdują  zastosowania wymogi dotyczące dokumentacji i informacji określone w rozporządzeniu
ani wymagania dotyczące konkretyzacji zgodnie z EN 50575.

Włączając kable i przewody do wykazu wyrobów budowlanych, Unia Europejska określiła 
6 głównych klas ogniowych dla kabli - od Aca do Fca (gdzie ca oznacza ,kabel’). Zostały one zdefiniowane na podstawie kryteriów rozprzestrzeniania płomienia i wydzielania ciepła.
Od ognioodpornych (Aca), przez niepalne (B1ca, B2ca, Cca) do łatwopalnych (Dca, Eca)
do wysoce łatwopalnych (Fca).
(Uwaga: ze względu na dostępne na rynku materiały izolacyjne do kabli i przewodów, używane w procesach produkcji przewodów, nie występujące obecnie na rynku produkty spełniające główne klasy ochrony przeciwpożarowej Aca lub B1ca)

W przypadku dalszych wymagań, takich jak wydzielanie dymu (s), kwasowość
lub bezhalogenowość (a) i występowanie płonących kropli/cząsteczek (d) wyróżnia się trzy dodatkowe klasyfikacje.


Tabela 1: Nowe euroklasy, metody badań i kryteria klasyfikacji
Tabela 2: Dodatkowe klasyfikacje
 

 

Klasse Prüfverfahren Klassifizierungskriterien zusätzliche Klassifikation
Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg  
B1ca EN 50399
(30 kW Brenner)
FS ≤ 1,75 m
THR1200s ≤ 10 MJ
PEAK HHR ≤,20 kW
FIGRA ≤ 120 Ws-1
> Rauchentwicklung
(s1, s1a, s2b, s2 or s3)
> brenendes Abtropfen/Abfallen
(d0, d1 or d2)
> Säuregehalt
(a1, a2 or a3)
EN 60332-1-2                       H ≤ 425 mm
B2ca EN 50399
(20,5 kW Brenner)
FS ≤ 1,5 m
THR1200s ≤ 15 MJ
PEAK HHR ≤,30 kW
FIGRA ≤ 150 Ws-1
> Rauchentwicklung
(s1, s1a, s2b, s2 or s3)
> brenendes Abtropfen/Abfallen
(d0, d1 or d2)
> Säuregehalt
(a1, a2 or a3)
EN 60332-1-2                       H ≤ 425 mm
Cca EN 50399
(20,5 kW Brenner)

 
FS ≤ 2,0m
THR1200s ≤ 30 MJ
PEAK HHR ≤,60 kW
FIGRA ≤ 300 Ws-1
> Rauchentwicklung
(s1, s1a, s2b, s2 or s3)
> brenendes Abtropfen/Abfallen
(d0, d1 or d2)
> Säuregehalt
(a1, a2 or a3)
EN 60332-1-2                       H ≤ 425 mm
Dca EN 50399
(20,5 kW Brenner)

EN60332-1-2
FS ≤ 1,5m
THR1200s ≤ 15MJ
PEAK HHR ≤,30kW
FIGRA ≤ 150Ws-1
> Rauchentwicklung
(s1, s1a, s2b, s2 or s3)
> brenendes Abtropfen/Abfallen
(d0, d1 or d2)
> Säuregehalt
(a1, a2 or a3)
EN 60332-1-2                       H ≤ 425 mm
Eca EN 60332-1-2    
Fca Erfüllt nicht die Klasse Eca    


FS (m) + H (mm): Flammausbreitung
THR (MJ): Wärmeentwicklung
FIGRA (WS-1): Feuerwachstumsrate
PEAK HRR (kW): max. Wärmefreisetzung

 

 

  n. EN 50399
s - Smoke SPR Transmissionsgrad
n. EN 61034-2
TSP 1200s
s1 ≤ 0,25 m²/s   ≤ 50 m²
s1a ≤ 0,25 m²/s ≥ 80 % ≤ 50 m²
s1b ≤ 0,25 m²/s ≥ 60 % & ≤ 80% ≤ 50 m²
s2 ≤ 0,25 m²/s   ≤ 400 m²
s3 nicht bestanden / ohne Prüfung
  n. EN 50399
a - acid Leitfähigkeit Säurewert
a0 < 2,5 µm/mm >,4,3 ph
a1 < 10 µm/mm >,4,3 ph
a3 nicht bestanden / ohne Prüfung
  n. EN 50399
d - droplets ohne mit
max. 10 sec.
d0 ≤ 1.200 s  
d1   ≤ 1.200 s
d2 nicht bestanden / ohne Prüfung


SPR: Peak Smoke Production Rate
TSP: Total Smoke Production

3.    Termin wdrożenia normy EN 50575

Norma EN 50575 weszła w życie z dniem 01.07.2016, w okresie przejściowym tj. do dnia 30.06.2017. producenci przewodów mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań 
( zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem BauPVO oraz opracowanie i udostępnienie Deklaracji Zgodności Użytkowych) lub będą wprowadzać kable do obrotu zgodnie
z obowiązującym prawem (którego zakres nie definiuje przewodów  jako wyrobów budowlanych). Tym samym produkty wprowadzane do obrotu po raz pierwszy do końca okresu przejściowego tj. do dn. 30.06.2017 nie wymagają dokumentacji zgodnie z nowym rozporządzeniem i EN 50575.

4.    Odsprzedaż przewodów po 01.07.2017 

Termin 1 lipca 2017r. odnosi się do przewodów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. Decydujące znaczenie dla zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi jest zatem czas pierwszej dostawy naszego zakładu produkcyjnego do  odpowiednich krajów europejskich. W związku z tym, jeśli produkt został wprowadzony do obrotu przed 01.07.2017, kiedy nie obowiązywały jeszcze wymogi rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych, a następnie odsprzedany w UE po 01.07.2017, wówczas Sprzedający postępuje całkowicie zgodnie z przepisami. Prawo to stanowi, iż kolejni dealerzy w łańcuchu dystrybucji mogą odsprzedawać przewód po 01.07.2017 bez wymaganych przez wchodzące w życie rozporządzenie informacji i dokumentacji.

5.    Środki podejmowane przez TKD w celu zapewnienia terminowej realizacji nowych wymogów

TKD obecnie stale pracuje nad kategoryzacją wszystkich przewodów ze swojej oferty w celu sklasyfikowania danych produktów jako wyroby budowlane i przyporządkowania odpowiednich klas ogniowych. Jest to całkowicie nowy obszar regulacji, dlatego też proces ten wymaga od nas stałej współpracy z uprawnioną jednostką certyfikującą (klasy od A do E). Pragniemy zaznaczyć, iż dopiero od 07/2016 pierwsze niemieckie instytuty badawcze zostały upoważnione do przeprowadzania badań i audytów fabrycznych zgodnie z EN 50575.


Links:
> Produkty zgodne z Europejskim Rozporządzeniem BauPVO/CPR
Zestawienie produktów objętych certyfikacją.
> Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem BauPVO/CPR
Tutaj znajdziesz wszystkie dostępne deklaracje właściwości użytkowych (DoP - Declarations of Performance)

Więcej informacji na stronie: www.zvei.org
Publikacja ZVEI (niemieckiego Centralnego Związku Przemysłu Elektrotechnicznego
i Elektronicznego): Brandschutzkabel erhöhen die Sicherheit

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres:  cprtkd-kabelde

To top